505-13-13-03 instruktaz@wp.pl

13

LIPIEC, 2020

W wielu firmach zauważam nieprawidłowości związane z dopuszczaniem pracowników do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym. W dalszym ciągu pracodawcy dopuszczają nowo zatrudnionych pracowników do kierowania wózkiem na podstawie imiennego zezwolenia. Tymczasem od 09.08.2018 nie ma już takiej możliwości. Po tej dacie możemy dopuścić do obsługi wózka wyłącznie operatora posiadającego stosowane uprawnienia wydane przez UDT. Oczywiście nie dotyczy to pracowników, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia (Rozporządzenia  Ministra Rozwoju i  Finansów z 15.08.2017 w sprawie bhp przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym Dz. U. 2017, poz. 47), tj. 09.08.2018 byli zatrudnieni u danego pracodawcy i posiadali imienne zezwolenia do obsługi poprzedzone szkoleniem organizowanym przez pracodawcę.

Podsumowując:

– pracownik, który był zatrudniony u pracodawcy przed 09.08.2018 i posiadał szkolenie z obsługi wózków oraz wydane przez pracodawcę imienne zezwolenie do pracy może obsługiwać wózek do:

               → 31 grudnia 2023, jeśli imienne zezwolenie wystawione było do 31 grudnia 2004 r

               → 31 grudnia 2026, jeśli imienne zezwolenie wystawione było do 31 grudnia 2014 r.

               → 31 grudnia 2027, jeśli imienne zezwolenie wystawione było od 1 stycznia 2015 r.

pracownik zatrudniony po 09.08.2018 musi posiadać kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego uprawniające do obsługi odpowiednich wózków:

→ Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)

→ Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem