505-13-13-03 instruktaz@wp.pl

Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą naszych szkoleń
z zakresu bezpieczeństwa i środowiska pracy.

Pamiętajcie! Nasza firma stawia na jakość świadczonych usług!

 

h

Szkolenia BHP

Pracodawców i osób kierujących pracownikami

DLA KOGO?
Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz innych osób kierujących pracownikami w tym: mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych.

 

Celem szkolenia jest uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu: przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

  • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,  z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego,
  • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami  szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi  oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe;  zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki,
  • Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy,
  • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
  • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników),
  • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.
h

Szkolenia BHP

Pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych

DLA KOGO?

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz instytutów badawczych.

 

Celem szkolenia jest uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu: przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

 • Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników,
 • Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
 • Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
h

Szkolenia BHP

Pracowników na stanowiskach robotniczych

DLA KOGO?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób na stanowiskach robotniczych.

Celem szkolenia jest uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu: przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzania nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
 • Zasada postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.
h

Szkolenia BHP

 

Pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

DLA KOGO?

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy; organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii; metod kwalifikacji luz ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

– praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,

– odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,

– wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),

– wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,

– systemu oceny zgodności wyborów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,

– nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)
 • Ćwiczenia dotyczące uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej

Pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Czynności wykonywane są przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia z wykorzystaniem wyrobów medycznych. Szkolenie obejmuje teoretyczną i praktyczną stronę pierwszej pomocy.

 

Art. 209¹ . § 1. Pracodawca jest obowiązany: 

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;

 2) wyznaczyć pracowników do:

  a) udzielania pierwszej pomocy,

  b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;

 3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej. 

Osoby wyznaczone, muszą przejść szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy Bezpieczeństwo prowadzenia akcji ratunkowej. Apteczka pierwszej pomocy,
 • Łańcuch przeżycia. Ocena stanu przytomności. Pozycja bezpieczna – ćwiczenia. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED),
 • Zadławienia. Omdlenie, napad drgawkowy, ból w klatce piersiowej,
 • Postępowanie ratownicze przy krwotokach. Postępowanie ratownicze przy złamaniach. Postępowanie ratownicze przy amputacjach,
 • Urazy kręgosłupa,
 • Postępowanie ratownicze przy oparzeniach,
 • Postępowanie ratownicze przy porażeniu prądem.
l

Wykonywanie zadań służby BHP

Szkolenia wstępne

Do szkolenia wstępnego zalicza się m.in. instruktaż ogólny, który trwa 3 godziny lekcyjne (po 45 min).

DLA KOGO?

Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

CEL INSTRUKTAŻU OGÓLNEGO:

 • Zapoznanie z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy lub w regulaminach pracy,

 • Zapoznanie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,

 • Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Istota bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy,

 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze,

 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym,

 • Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego,

 • Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika,

 • Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego,

 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru

 • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia prowadzone są na podstawie szczegółowych programów opracowanych przez organizatora szkolenia.

l

Wykonywanie zadań służby BHP

Pełna dokumentacja BHP

W ramach wykonywania służby BHP oferujemy pełny zakres dokumentacji w tym m.in.:

 • Programy szkoleń,
 • Ocena ryzyka zawodowego,
 • Zarządzenia w sprawie przydziału odzieży i środków ochrony indywidualnej,
 • Przeglądy warunków pracy,
 • Analiza stanu BHP,
 • Pomiar wydatku energetycznego,
 • Postępowanie powypadkowe,
 • Realizacje decyzji PIP.
c

Szkolenia HACCP

Podstawowe zasady higieny

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych przy produkcji żywności oraz zajmujących się obrotem żywnością.

Celem szkolenia jest

 • zanieczyszczeń środków spożywczych i ich źródła,

 • zapobiegania zanieczyszczeniom środków spożywczych, zatruciom i zakażeniom pokarmowym oraz chorobom przenoszonym na drodze pokarmowej,

 • zasad dobrej praktyki higienicznej,

 • przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i obrocie żywnością w zakładzie produkcyjnym oraz samokontroli pracowników w zakresie spełniania wymogów sanitarno-higienicznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Zasady systemu HACCP i Dobrej Praktyki Higienicznej,

 • Zagrożenia zdrowotne w produkcji i obrocie żywnością,

 • Wdrażanie systemu HACCP w praktyce, w tym:

  – utworzenie zespołu ds. HACCP,

  – opis produktu,

  – schemat technologiczny produktu (schemat postępowania),

  – inwentaryzacja zagrożeń i środków kontroli,

  – identyfikacja Krytycznych Punktów Kontroli, 

  – monitorowanie CCP.

c

Szkolenia HACCP

Podstawy wdrażania oraz dokumentowania systemu HACCP w produkcji i obrocie żywnością

DLA KOGO?

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla właścicieli, kierowników oraz członków zespołów ds. HACCP wszystkich zakładów branży spożywczej (w tym sklepów, restauracji, barów).

 

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji zagrożeń, ustalania Krytycznych Punktów Kontrolnych (CCP), monitorowania CCP, opracowywania schematów technologicznych oraz dokumentowania systemu HACCP.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Zasady systemu HACCP,
 • Zagrożenia zdrowotne w produkcji i obrocie żywnością,
 • Wdrażanie systemu HACCP w praktyce, w tym:

– utworzenie zespołu ds. HACCP,

– opis produktu,

– schemat technologiczny produktu (schemat postępowania),

– inwentaryzacja zagrożeń i środków kontroli,

– identyfikacja Krytycznych Punktów Kontroli,

– monitorowanie CCP.

 

 • Dokumentacja systemu HACCP ze szczególnym uwzględnieniem Księgi HACCP i Księgi Procedur Systemowych.

Wynajem sali

Nowoczesna, profesjonalna i kameralna sala szkoleniowa, w której możesz zorganizować event, szkolenie, warsztaty, spotkanie firmowe czy rekrutację.

Przy stołach zasiądzie 15 osób.

Do dyspozycji jest ekspres do kawy, herbaty, toaleta, wieszaki na ubrania.

Sala znajduje się w Białymstoku w przyjemnej okolicy na osiedlu Wygoda. Naprzeciwko budynku mieści się park miejski, zbiornik wody oraz plac zabaw.

Warunki wynajmu sali dostosowujemy indywidualnie do potrzeb klienta. Przyjmujemy rezerwacje wstępne, które pozwolą uniknąć zbędnych kosztów w przypadku gdy organizowane szkolenie się nie odbędzie.

Sala znajduje się na pierwszym piętrze.

 Wartościowe szkolenia
dla Twojej Firmy

PPUH Bożena Zdanowicz

 

15-191 Białystok
ul. Fredry 1

Skontaktuj się
z Nami!

Z NAMI ZAWSZE BEZPIECZNIE!

COPYRIGHT© 2019 INSTRUKTAZ. Zaprojektowane przez  Prograffing.pl